LEGEZKO OHARRA

Salmentako Baldintza Orokorrak
I Hauek dira baldintza bakarrak eta Enkanteko Katalogoan agertzen diren baldintzak, Erosleentzako Jakinarazpenean jarritako haiekin batera, aplikagarriak salgai aktiboetako Pacelma Auctions-ek, sl, burututa izango direnak. El Vendedor-en agentea bezalako, Lizitatzailearentzako aktiboen eta haien guztien salmenta gainerako baldintzak egingo duen Enkantegilea, jada adieraz daitezen esplizituki edo oraingo baldintzak kontrakoa diozen lege ohiko edo berezian inplizituki, hemen kanpo utzita geratzen dira.

II Enkantegaile-a ahal da bere irizpidera edo Saltzaileak eskatuta;
A.Aldatzea, gehitzea edo guztiak edo esleipeneko unera arte Enkanteko katalogoan erakutsitako sortetako eta enkanteko itxierako edozeina erretiratzea.
B edozein sortatako erreserba prezioa esleitu denean, eskaintzarik altuena erreserba-preziora ez bada heltzen aipaturiko sorta erretiratzea.
C bi edo kantitatean eta ezaugarrietan antzekoak ondoz ondoko sorta gehiago direnien, hurrengo sortak leheneko Lizitatzaileari prezio beragatik eskaintzea.
D Lehiatzea edozein sortagatik edo salgai Enkantean eskainitako sortengatik

III Lizitatzaile bakoitza onenari saldu behar zaio eta Lizitatzaile-en arteko edozein borroka ager dadila kasuan Enkantegilearen irizpidearen arabera ebatziko da.

IV. Ez Espainian bizilekudun erosle atzerritarren kasuan, Enkantearen Erregistroaren unean, banku-bermea eman dezatela eskatu ahal izango da.

V. Enkantegileak puja-sistema arautuko du egokiago iruditzen zaion moduko. Eta, aurrekoari kalterik egin gabe, uko egin diezaioke, baldin eta badaude, Salmenta-Baldintzekin eta Erosleei Jakinarazpenarekin, justifikazioa eskaturik gabentzako, ezin dezala konplitu, Enkantegileak subjektiboki estimatutako adierazgarriak, edozein eskaintza onartzeari. Enkantegilea lehiatu ahal izango da ere bere izenean nahiz eta interesean izan bat hirugarren

VI.Esleitu bat duen Lizitatzaileak edo hainbat sortak % 15en komisioa Enkantegilearengana harpidetuko du Erosleari Komisio kontzeptuan, esleipenaren erabateko zenbatekoaren gaineaentzako. Indarreko tiporako|gorpuzkerarako egokiak diren zergak eta bereziki BEZa dagoenak ondoriozko kantitateari gehituko dizkiote. Eroslearentzako komisioa ez da negoziagarria eta lizitatzaile guztiek ordaindu behar dute. Saltzailearen agente bezala jokatzen duenean, Enkantegileak komisioa jaso dezake ere Saltzailearen aldetik.

VII Ordainketa-baldintzei dagokienez, hurrengo baldintzak indarrean egongo dira:

A.salmentaren ondoren, Subastador-ek Lizitatzailea behar izango du erabateko Sordainketa/sortak, transferentzia, banku-txekea edo taloi adostua, eskudirutan esleituta. Erabateko zenbatekoaren ordainketari ez ekitekotan, Lizitatzaileak esleitu zaizkion sortetako bakoitzeko prezioaren % 50 ordaindu behar izango du. Lehen ezarritakoaren ondoriozko zenbatekoa gordailu bezala Enkantegileari emango zaio, ordaindutako kantitatearen egiaztagiria emanez, salmentako Lizitatzaileak erositako sorta guztien erabateko zenbatekoaren kontura.

B. Fakturaren zenbatekoaren guztizkoaren gainerako kantitatea/sortak esleituta, Enkantegileari ordaindu beharrekoa Erosleentzako Jakinarazpenean jarritako data handiena baino lehen izango da. Lizitatzaileak artikuluen ordainketari (eroslearengana eta BEZera komisioa sartuz), baldintzetan eta esandako datetan, ez diezaionik ekin egotekotan El Subastador-ek ordainketako zein esleipena deuseztatzeko beharra betetzea egiteko eskubidea gordetzen du, Lizitatzailea eskubide guztia beren gainean galduz zein ezaugarri gisa, edukitzea edo beste antzeko edozein eskubide, egindako gordailuak sartuz.

C Bakarrik onartuko du txekearen bitartez gordailuaren ordainketa edo Espainian bertakoekin osatutako taloia. Ez egoiliarrek gordailuaren ordainketa egin behar izango dute eskudiruaren edo banku-transferentziaren bitartez

D.Sorta guztiak erretiratu behar izango dira kokatuta dauden zonako Lizitatzaileagatik. Erretira fakturatutako zenbatekoaren ordainketa osoari lotuta dago, eta data eta ordua, hau kontratuaren funtsezko baldintza izanez, Erosleentzako Jakinarazpenean jarritako handienak baino lehen egingo da

E. Lizitatzaileak aurreko baldintzetako, sortako edo esleitu zaizkion sortetako edozeinarekin edo haietako batzuekin ez zezala konpli kasuan salgai berriro ere eskaintzen dira, berriro ere hondatzen dira edo berriro ere zuzentzen dira beste, eskuratzeari dagokionez utzitako dirua edo eskuratzeak berreskuratzeko bere eskubide guztiak lehena galduz, bere irizpiderako Enkantegileak erabakitako edozein erabileratara.

F. Enkantegileak eta/edo Saltzaileak Lizitatzailearen kontra kontratuaren ez betetzeagatik edo beste kausa batzuengatik has ditzaketen legezko eraginei kalterik egin gabe, Lizitatzailea izango da, biltegiratze-kostu guztietako Erosleentzako Jakinarazpenean aipatutako aldiaren amaitzetiko arduraduna, administrazioa eta beste kostu deribatu batzuk salmenta berriaren eta/edo ez erretiratutako ondareen ezabapenaren.

G.Edozein kasutan, Enkantegileak gordailu bat behar izango du lizitatzailea absente dagoen egoera haietan eta erosketaren aginduen bitartez lehiatzen denean.

VIII.Hurrengo baldintzek emanaldi-baldintzei buruz VIII.Con, zuzenduko dituzte;

A. Lizitatzaileak artikuluen erretirari,baldintzetan eta baldintza hauetan eta Erosleentzako Jakinarazpenean esandako datetan, ez diezaionik ekin egotekotan Enkantegileak esleipena unilateralki deuseztatzeko aukera izango du, eskubide guztia esleitutako artikuluen gainean galduz zein ezaugarri gisa, edukitzea edo beste antzeko edozein eskubide, egindako gordailuak sartuz edo kopuruko esleipena betetzera eta hitzartutako erara behartzea, gehiago halako arrazoiagatik zuzenean edo zeharka erortzen den gastu haiek guztiak, baita ere hirugarren leku erlazionatuak Enkantearekin eragiten dituen kostu haiek.

B. Lizitatzaileak Saltzailearen instalazioetako sortak erretiratu ahal izango ditu, baldin eta egiten badu Erosleei, datan eta Enkantegilearekin erabakitako orduan eta honen gainbegiratzearen azpian Jakinarazpenean ezarritako gehieneko epea edo bere ordezkariak barru barruan, soilik.

C. Lizitatzaileak ezin izango du instalazioetatik erretiratu baldintza hauetan kokatzen da moduan zor izandako kantitate guztiak ordaindu arte erositako inongo sortarik.

D. Enkantegilearen ustez, edozein sortaren erretirak edo leku hauek eragin ahal izango balu Saltzailearen instalazioetako akats serioak edo Lizitatzailea gaia ez den edo konpontzerik desira ez dezan kalteko edozein mota, Enkantegilea ahal da, bere irizpide esklusibora, sorta horren salmenta ezeztatzea edo bere instalazioen erretira egoki, jarraitzen duten baldintzarekin ados, hartzen dituen baldintzen azpian baimentzea.

E. Hirugarren |leku batek edukitzea edo ezaugarria denaren edo sortako leku baten bere Saltzailearen instalazioen erretira baino lehen eska dezala kasuan, Enkantegileak gordetzen du esleipena ezeztatzea edo Enkante-prozedurako eta instalazioetako bere erretira baimentzea El Licitador-ek Enkantegilea horregatik eskatu ahal izanik gabe eskubidea, egokiak estimatzen dituen baldintzei lotuta

IX. Lizitatzailea izango da hark, bere garraiolariek edo bere agenteek hirugarren lekuetako kideak diren ondareetara, eta, sorta erretiratzeara edo erosi dituen sortetara, Saltzailearen instalazioetara bereziki eragin ditzaketen kalte guztietako arduraduna. Enkantegileak sinets dezala halako kaltea produzi dezakeen kasuan, behar dezake diru-kopurua bere antolamendura Enkantegileak aurrez ikusitako kalteen konponketa iruditutako kostuak estaltzeko jartzen duen Lizitatzailea. Lizitatzaileak gordailu hau egiteari uko egingo balio, Enkantegileak instalazioetarako sarbidea uka diezaioke Lizitatzaileari batzuk edo sorta guztiak erretiratzea eta sorta hauen salmenta oraindik ezeztatzea asmoz.

X. Bilketetan zeharreko eroslearen erantzukizunak, hurrengoak izango dira;

A. Lizitatzaileak esleipeneko unetiko arrisku guztiak onartuko ditu, berehala erositako ondareak ziurtatzea hari bereziki gomendatuta izanez. Salmentako aipatutako unean Lizitatzaileak lortutako orduan aurrera ager daitezkeen sortei dagokienez arrisku guztiak onartzen ditu, eta abisatzen du komenigarria dela beharrezko iruditzen|estimatzen direnez gero aipatutako aseguru-polizak ukatea. Enkantegilearen eta/edo sortak emateko Saltzailearen beharra ulertuko da esleipena, geroago sortak minak|kalteak jasan ditzala eta/edo bere osotasunean edo nolabait gal dadila kasuan oraindik, osatzen den uneko konplimenduagatik.

B Sortetako bakoitzeko jabetza ez da transferituko hurrengo baldintzak bete arte Lizitatzaileari:

a. Prezioa esandako datetako bere osotasunean ordain dadila.

b.Sorta erretira dadin Enkantea esandako datetan ospatu den instalazioetan.

XI-A. Saltzailea eta Enkantegilea ez dira izango, kontratuz edo akatsagatik (pertsonentzako Saltzailearen edo Enkantegilearen zabarkeriak eragindako kalteekiko erlazioa duten kexa haiek kanpo utziz) edozein gorpuzkeraren inongo kexatako arduradunak, Lizitatzaileak aurkeztuta, bidezkoak/edo edozein arrazoik produzituta, salmentari dagokionez edo ustezko salmenta guzti edo bat gordailuari edo Lizitatzaileak kexak zeinez konta dezan ondareei dagokienez ordaindutako erosketa prezioari (kasu bakoitzaren arabera) buruzko kantitatea gainditzen duen edozein batuketagatiko aktiboetako.

XII. Ondare guztiak falta guztiekin eta inperfekzioekin saltzen dira eta deskribapen-akatsek, ilustrazioek eta katalogoan soilik agertzen diren argazkiek sorten identifikazioan laguntzeko asmoa dute. Enkantegileak sorta bakoitzeko deskribapenak zuzenak izan daitezela ziurtatzeko ahalegin guztiak egin ditu, baina Lizitatzaileak deskribapen horiek onartzen ditu bere erantzukizunaren azpian. Gomendatzen zaio deskribapenaren doitasuna egiaztatzeko lehiatzeko asmoa duen eta egin behar duen sorta guztiak, Enkantea baino lehen, ikuskatzen duen Lizitatzaileari eta sortetako deskribapenen zuzenketari dagokionez bere |zentzuarekin fidatzea. Katalogo honetan agertzen diren sortetako bat ere ez da saltzen berria bezala, zehazten den haiek salbuetsiz. Salmenta-baldintza hauetako Enkantegileak, ezta ere Saltzaileak, onartutako beharrak salbuetsiz ez Enkantegilea ez bere enplegaturik edo agenterik ez da deskribapen-akatsen edo benetakotasuneko arduradunak bat ere sortetako, ez edozein galeratako, kalteko edo El Licitador-ek argudia dezakeen kalteko lortutako edozein sortatako akatseko ondorio bezala sufritzea. Halaber, ezta ere Saltzaileak, ezta ere Enkantegileak, ezta ere bere enplegatuek edo agenteek ez dute ematen inongo sortari eta edozein baldintzari dagokienez Saltzailearentzako inongo bermerik edo bermerik, zein esplizitu egiten duzu edo inplizituak, hemen kanpo utzita geratzen dira.

XIII. Lizitatzaileak sortetako bakoitza erosten duen prezioan ez daude ez Salmentako, ez Eroslearentzako Komisioko Komisioa, ez indarreko legearen arabera zerga aplikagarriak sartuta. Lizitatzaileak edozein sorta Espainiatik kanpo esportatzea desiratuko balu, BEZen itzultzea lor dezake, Enkantegileak aipaturiko esportazioa akreditatzeko behar dezakeen probak (une horretan indarreko erregulazioei lotuta geratuz) erraztu.

XIV.Ekitaldi honetan Saltzailea eta Enkantegilea salbuetsi daude hurrenez hurren ustekabeengatik edo edozein pertsonak sufritutako kalteengatik edozein erantzukizunetako edo instalazioetara, edo ikuskatzea, erostea edo edozein sorta erretiratzea edo beste edozein asmorekin, Enkantera joateko asmoz sar daitezkeen pertsonetako.

XV. Enkantegilea edo irudikatzen duen pertsona enkantean zehar lehia daiteke, edozein sortagatik salgai.

XVI El Licitador-a erositako sorten erretirako arduraduna izango da. Lizitatzaileak ezin izango du sortenemanaldia eskatu ordutegietatik eta behin erabateko kantitatearen ordainketa egin dadinez gero Erosleentzako Jakinarazpenean ezarritako datetatik kanpo. Erretira-aldian nahitaezko betetzea izango da zirkunstantzia bezala edo natura-hondamendiak, edozein zigor edo ezinbesteko zerbitzuetan, istilu serioetan edo desordena sozialetan hutsa ager daitezkeen zirkunstantzia nabarmen haiei, grebei edo antzeko veste eragin batzuei, edo Saltzailearen kontroletik kanpo dagoen emanaldi arruntera edo Enkantegilearen edozein eragozpeni kalterik egin gabe. Ezin izango dio eskatu ez Saltzaileari ez bere gastuetarako egiten duten Enkantegileari Lizitatzailea ez balitz beharrezko hondoez arduratzen asmo horretarako adierazitako eragozpenak gainditzera zuzendutako gasturik. Enkantegilea ez da egongo lehen noiz bere zentzura arazoa larriago dezaketen edo kaltea bere osperako dakarten sorten emanaldirako aipatutako eragozpenak gainditzera zuzendutako legezko inongo prozedurarik edo izena hastera behartuta.

XVII. Lizitatzaileak ezaguera izatea onartzen du edozein software edo sorta bati laguntzen dioten jabetza intelektualeko eskubideak edo sortak Saltzailearen jabetza izan daitezke edo ezta ere Saltzaileak ez ditzake transferi eta ez Saltzaileak ez Enkantegileak erabilera halako softwares-etako edo jabetza intelektual-eskubideetako Lizitatzailearen aldetik ez dutela inola ere baimentzen eta halako softwares-en edo halako jabetza intelektual-eskubideen ustiapenaren edozein erabilera egitea Lizitatzailearen erantzukizun paregabea izango dela.

XVIII. Lizitatzaileak berariaz jakinarazita geratzen dira, salmentaren unean, artikuluetako, elementuetako edo osagarrietako edozeina, makinak edo sortetan sartutako taldeak nahitaez EEEKO indarreko araudiaren arabera homologatuta egon daitezkeela edo araudiari egokituta egon arrisku laboralen aurkako prebentzio aplikagarriaren gainean bere erabilerarako aurrera daudenean, berariaz edozein erantzukizunetako Enkantegilearentzako baldintza hauetan gabetuz zentzu honetan. Lizitatzaileei gomendatzen zaie, halako instalazioen erosketa posibleak, makinak edo taldeak, bere erantzukizun esklusiboaren azpian, erositako ondareak zuzenduko dituzten erabilera lehen aipatutako araudia hausten ez denei dagokienez, ziurtatzea.

XIX. Lizitatzaile guztiak berariaz ohartarazita geratzen dira instalazioetako edo materialetako halako mota batek eduki ditzaketela zein, zuzen bere instalazioen erretiran zehar ez maneiatzearen kasuan, ahal izango liratekeen substantzia kimiko, toxiko edo arriskutsuak araudi aplikagarriak halako substantzien erabileran haustea. Hondar-erretira beharrezkoa denean, baimendutako eta homologatutako enpresek hau burutu behar dute. Lizitatzaileak legeriarekin konplitu behar du eta erretirari dagokionez indarreko araudia eta/edo hondar-ezabapena sartuz hondakin arriskutsuak eta agian Lizitatzailea eska dezan erretira-prozedurei dagokienez dokumentazioa eta/edo hondar hauen ezabapena, Jakinarazpenean kokatzen da Erosleei moduan.

XX Cuando el Licitador-ak egin ditzan kargako eta edozein artikuluren erretirako lanak, makina edo kokatuta aurkitzen diren tokitik sorta baten edo erretiratu behar diren sorten parte den taldea, Enkantegileak ez du inongo erantzukizunik izango Lizitatzaileari buruz edo hirugarren eragindako edozein kaltegatiko beste batzuetako erretiragatik; Lizitatzailea izango da kalteko edo eragindako kalteetako eta Enkantegileari edozein kaltegatik edo berak jasan dezakeen galeragatik kalte-ordaina ematea edo galerari, kalteari edo lesioari dagokienez erortzea arduraduna bere enplegatuek edo solairuaren erretirak, makinek edo taldeek eragin zuten hirugarren lekuek sufrituta. Lizitatzaileak Enkantegileari kalte-ordaina eman behar izango dio edozein galera edo egozgarriak, zuzenean edo zeharka, izan daitezkeen Enkantegileari eragiten duen kaltea artikuluaren naturara, makinara edo Lizitatzaileak jada lortutako taldeenganagatik nahiz hausturagatik, herdoiltzeagatik, lehorketagatik, hondarretako, akats berezko edo sorretako edo bizioetako ihesengatik edo hondatze naturalagatik.

XXI. Enkanterako parte-hartzaileek izen-emate-orria betetzerakoan ematen dituzten datuak Enkantegilearentzat dira. Enkantegileak inskribatutakoen datu pertsonalak tratatuko ditu Izaera Pertsonaleko Datu-Babeseko Abenduaren 13ko 15/1999 Legearen arabera. Datu pertsonalak sartuko dira ezaugarriko izaera pertsonaleko datu fitxategi batean eta Enkantegilearen esklusiboa den zaintzean. Izena emandako parte-hartzaileak bere datuen sartzea onartzen du aipatutako fitxategian antolaketan eta Enkantearen errealizazioan kontuan izateko. Aipaturiko baimena ezeztagarria izango da eta helburu bezala du helburu Informatzaileekiko aipaturiko informazioaren eta ekitaldiaren antolaketako erabilera baimentzea. Izen-emateen informazioa ez da inola ere utziko hirugarren. Eskatutako datuak dira eremuari dagokionez egoki, egoki eta ez gehiegizkoak, helburuak eta Enkanteko antolatzaile bezala Enkantegilearen zerbitzu zehaztu, esplizitu eta legitimoak. Erabiltzaileak eskubide du informazio hau , datuak okerrak badira hura zuzentzea eta fitxategiko baja hartzea onartzeko. Eskubide hauek eraginkor egin daitezke administracion@pacelma.es Enkantegilearentzako komunikazioaren bitartez

XXII. Edozein borroka ager zedila kasuan, jada izan dadin Salmentako eta Erosleentzako Jakinarazpeneko Baldintzetako bertsio espainiar edo ingelesean, bertsio espainiarrak lehentasuna izango du. Baldintza hauek araututa eta Espainiako legeen arabera interpretatuta daude eta edozein borroka bakarrik ebatziko da, Bilboko auzitegiengatik, bere foruari uko egitearekin.